KLIMAATWERF PRIVACY VERKLARING

ZuidtrAnt CVBA-SO en Zonnewind CVBA hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij daar mee omgaan.

ZuidtrAnt en Zonnewind houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Als ZuidtrAnt en Zonnewind zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de deelname aan het project Zonnewerf en Renovatiewerf.

Doel van verwerken van de persoonsgegevens: 

Nagaan van de lokale parameters voor een optimaal advies m.b.t. de installatie van zonnepanelen of het renoveren van de woning, contacteren voor persoonlijk advies, doorverwijzen naar een geselecteerde installateur

Type persoonsgegevens:

Naam, Voornaam, e-mail adres, telefoonnummer, fysiek adres en omgevingssituatie onder de vorm van foto genomen via online platformen of na plaats bezoek.

ZuidtrAnt CVBO-SO en Zonnewind CVBA bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Delen van persoonsgegevens

In het kader van de samenwerkingsverbanden die wij opzetten met Zonnewerf en Renovatiewerf delen wij de volgende gegevens met onze geselecteerde partners die zullen instaan voor de installatie of uitvoering van de renovatiemaatregelen.

Wij delen de volgende persoonsgegevens : Naam, Voornaam, e-mail adres, telefoonnummer, fysiek adres en omgevingssituatie onder de vorm van foto en gegevens betreffende de locatie onder de vorm van foto genomen via online platformen of na plaats bezoek.

In ieder geval zullen wij:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • alleen de nodige persoonsgegevens verwerken;
  • passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. ZuidtrAnt en Zonnewind maakte gebruik van Microsoft Office voor de opslag van zijn gegevens en email-service in de USA. Deze diensten geven voldoende garantie voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

Alle personen die namens ZuidtrAnt en Zonnewind van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. ZuidtrAnt en Zonnewind hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zoals o.a. beperkte toegang en encryptie.

Uw rechten:

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. U kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. U heeft tevens het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. U kan hiervoor contact opnemen via info@klimaatwerf.be , of via website www.zuidtrant.be of www.zonnewind.org

We vragen u om uzelf correct te identificeren om misbruik te voorkomen. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen, of met de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel:+32 (0)2 274 48 00; fax: +32 (0)2 274 48 35; email: contact(at)apd-gba.be).